Last Year's SRC

Core Team
Akshay Kumar SRC Convener
Shrinit Singh General Secretary
Divita Gupta Cultural Secretary
Ramandeep Singh Sports Secretary
Int. Ph.D. Representatives
Jitendra Rathore Maths
Vikash Mittal Physics
Surabhi Garg Chemistry
Sramona Kar Biology
Hostel Representatives
Maitri Aswal Hostel-5 Girls
Yogendra Sharma Hostel-5 Boys
Ritika Dagar Hostel-6 Girls
M. Irteza Rizvi Hostel-6 Boys
Neeru Mittal Hostel-7 Girls
Bharti Sohpaul Hostel-8 Girls
Vinod Kumar Hostel-8 Boys
Ph.D. Representatives
Anuj Jakhar Maths
Aakash Sharawat Physics
Garima Prazapati Biology
Yogesh Mishra HSS
Gaurav Sharma EES
BS-MS Class Representatives
Amol Amodkar Maths Major
Shrinit Singh Maths Major
Akshay Kumar Physics Major
Sukhraj Kaur Physics Major
Pragya Verma Chemistry Major
Vikram Singh Bhati Chemistry Major
Thapasya Vijayan Biology Major
Maruthi Prasad Biology Major
Shashank Prakash MS14
Vishal Tiwari MS14
Yash Rana MS15
Afham MS15